يک روز در اصفهان

دفاع اسفنديار شفيعی بود

با ۲ تا شيت ۵۰*۷۰ (که تازه پلاتر روش خط انداخته بود ) و ۸ تا A4 رنگی !!!
همين و والسلام

خوب خدا رو شکر ۱۷ گزفت. دست راستش زير سر ما !!!

شام خوبی هم بود … خيلی عالی و مفصل …..
فقط نزديک بود برای من توی اتوبوس دردسر درست کنه ….

بختيار و مسعود رو هم ديدم …

؛؛؛؛ خبر داغ تاريخ گذشته ؛؛؛؛

عباس صداقتی با طيب قاسمی ازدواج کرده !!!
هيچ توضيحی نميدم !! بخاطر زياد بودن روايات و برداشتها !! هر کس هر طور ميخواد تفسير کنه

همين و والسلام

يک چيز

من هر از گاهی يه چيزايی مينويسم. اسمش رو شعر نميگذارم. بهشون ميگم چيز !!!
اينم يکی از اون چيزاست:

کتيبه

بر بلندای قامتت
جامه ای دوخته ام از نگاهت
و در دستهايم
حجم خاموشی از تو جاريست
ای هميشه

***********

انديشه ها چه گره خورده و درهم
و زمان
کتيبه های عشق است که ضربه ضربه
بر سکوتم نگاشته می شود
و صدای قديمی يک ترانه:
*بر موج غم نشسته منم
در زورق شکسته منم
تويی آن ناخدای عالم*

***********

به ديوارهای سست حافظه ام فشار می آورم
تا سرحد شکستن
پيش از وير انی
تو را به ياد می آورم

و ترانه ای ديگر

*شيدای زمانم
رسوای جهانم
بی دلبر و بی دل
بی نام و نشانم*

************

کاش خوانده بودی
کتيبه های سکوتم را
کاش ………..