نظریه صف‌ها

در راستای گسترش دانش رياضی و آگاهی از تئوری های مطرح و به روز دنيا اصول تئوری صفها (جمع صف به معنی رديفی از اشيا يا شايد آدم ها ) در زير آورده می شود.

۱- برای هر کاری حتی مردن بايد توی صف ايستاد ! ! !
۲- نبايد گذاشت کسی بدون رعايت نوبت به اول صف برود ( حتی برای مردن ) ! !‌ !
۳- اگر کسی اين کار را کرد شما داد و بيداد به راه می اندازيد و سر مسئولين مربوطه را می خوريد !‌ !‌ !
۴- اگر موثر واقع شد ( که از بدشانسی شماست ) خب به همان رويه قبل عمل می کنيد. يعنی توی همان صف می ايستيد ! !‌ !
۵- اگر موثر واقع نشد به داد و بيداد ادامه می دهيد تا حداقل دو سه نفر پيدا شوند و به حمايت از شما بپردازند ! ! !
۶- وقتی اين عده سرگرم حمايت کردن هستند و توجه بقيه را جلب کردند شما به اول صف مراجعه می کنيد و کارتان را با مسئول مربوطه انجام می دهيد ! ! !
۷- در حاليکه بقيه هنور بين حمايت از شما و يا جر دادن يقه ! مبارکتان مردد هستند و بسيار عاقل اندر سفيه به نظر می رسند شما صف مربوطه را ترک می کنيد و به سلامتی به سراغ کارها و صفهای ديگر می رويد ! ! !
۸- اگر عرضه اين کار را نداريد احتمالا در انجام امور با مسايل عديده ای روبرو می شويد !‌ !‌ !
۹- ممکن است وقتی کار شما تمام شد کس ديگری هم که اين روش را بلد است بخواهد کارش را با گير دادن به شما شروع کند که زياد اهميت ندهيد او هم مثل شما فيلم بازی می کند !‌ ! !

پی نوشت: نتيجه منطقی با توجه به استقرا رياضی اين است که احمقانه ترين کار انجام امور به روش معمولی و بدون استفاده از عقل و دانش رياضی است ! ! !

در راستای ۱ ساعت توی صف بانک ايستادن و راستای همان آقای محترم رياضی دان.

همين و والسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.